Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Gračanici

Odluka o organizaciji rada u Općinskom sudu u Gračanici

23.03.2020.


Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINSKI SUD U GRAČANICI

Broj: 027-0-Su-20-000 171
Gračanica, 23.03.2020. godine

            Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o sudovima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14), člana 8. tačka j) Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 66/12, 44/14, 54/17, 60/17 i 30/18), člana 17. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Gračanici, Preporuka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine predsjednicima sudova i glavnim tužiocima u BIH o postupanju povodom epidemiološke situacije u zemlji (Corona COVID-19) od 15.03.2020.godine, Uputa o radu predsjednika VSTVBIH od 16.03.2020.godine i Odluke o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine broj: 08-02-2-1020-2/2020 od 22.03.2020.godine, predsjednik suda, dana 23.03.2020. godine, donio je

 

  O D L U K U 

o  organizaciji rada u Općinskom sudu u Gračanici za vrijeme trajanja vanredne situacije povodom epidemiološkog stanja u zemlji (Corona COVID-19)

Član 1. 

U cilju preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave širenja Corona COVID-19, svi  zaposleni u Općinskom sudu u Gračanici se obavezuju da se pridržavaju Uputa nadležnih Kriznih štabova i Odluka koje donosi predsjednik suda a u vezi sa nastalom epidemiološkom situacijom u zemlji.

Rad u sudu organizuje se u mjeri koja osigurava nesmetan rad i zaštitu zaposlenih.

Član 2. 

Odlažu se:

- glavni pretresi u krivičnoj materiji osim u predmetima u kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora, u kojima postoji opasnost od zastarjelosti i u ostalim hitnim slučajevima propisanim krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini

- ročišta u prekršajnoj materiji osim u predmetima koji su pokrenuti na osnovu prijave zbog postupanja suprotno izdatim rješenjima i naredbama nadležnih organa za vrijeme proglašenja nesreće uzrokovane pojavom Korona virusa (COVID-19)

- ročišta u građanskoj materiji osim u predmetima u kojima se treba odlučiti  o mjeri osiguranja, o čemu će stranke biti obavještene na pogodan način

-  otkazuju se i svi zakazani uviđaji na licu mjesta a rad sudskih izvršilaca na terenu se ograničava na hitno i neodložno.

Član 3.

Na posao dolaze samo sudije koji se dežurni taj dan u skladu sa određenim dežurstvima i državni službenici i namještenici koji su prema Rasporedu određeni da obavljaju administrativne poslove. 

Za vrijeme trajanja radnog vremena nema izlaska iz zgrade, pauza će se koristiti u prostorijama suda. Po potrebi će se odobravati izlazak iz zgrade.

Član 4. 

Za dežurne sudije u periodu od 23.03. do 31.03.2020.godine, prema ranijoj Naredbi broj 027-0-Su-20-000 112 od 28.02.2020.godine, određuju se:

-          sudija Omer Šerbečić, sudija za prethodni postupak i za slučaj postupanja u građanskim predmetima u kojima bi eventualno bilo podnesenih prijedloga za određivanje mjere osiguranja

-          sudija Husejin Šerbečić, dežurni sudija za prekršajni postupak 

sa dežurnim daktilografima (Zineta Brkić i Seida Čamdžić) i upisničarem (Azra Huskanović) O dežurstvu nakon 31.03.2020.godine, postupaće se u skladu sa Naredbom koju će donijeti predsjednik suda.

Član 5.

Administrativne poslove će obavljati dežurne službe, a dežurnu službu čine:

-          predsjednica suda i zamjenica predsjednice suda

-          jedan zaposlenik u Pisarnici, upisničar

-          jedan zaposlenik na prijemu i otpremi pošte i spremištu za predmete

-          jedan zaposlenik u ZK uredu

-          stručni saradnik-administrator

-          tehnički sekretar odnosno daktilograf

-          IKT službenik

-          viši referent za računovodstveno-materijalne poslove

-          sudski izvršitelj

-          vozač

-          čistačica, po povratku s bolovanja

 a prema Rasporedu koje određuje predsjednik suda za određeni vremenski period uz obavezu rotiranja zaposlenih kako bi zaposleni bili, koliko je moguće, jednako opterećeni a prema  procjeni opasnosti po zdravlje ljudi. Raspored je sastavni dio ove Odluke.

Član 6 

Ostali zaposleni, koji u skladu sa Odlukom ne dolaze na posao, su dužni sudu biti na raspolaganju u slučaju potrebe o čemu će biti obavješteni putem telefona.  

Član 7.

Rad sa strankama u Pisarnici i  Zemljišnoknjižnom uredu ograničava se na vrijeme od 08-12h, te se ograničava ulazak u prijemne kancelarije Pisarnice i Zk ureda na po jednu osobu istovremeno.

U svim ostalim prostorijama ulaz i kretanje dozvoljen je isključivo zaposlenom osoblju, neposredni kontakti zaposlenih treba da se svedu na najmanju moguću mjeru i interakcija između istih osim u slučajevima zakazanih ročišta, izrade odluka, dostave pismena, predmeta i pošte. Ostala komunikacija obavljaće se putem telefona ili elektronskim putem, eventualno izuzetak će biti pristup strankama, braniocima, zaposlenim prilikom održavanja ročišta o pritvoru.

Komunikacija sa institucijama vlasti, pravosudnim institucijama, strankama, punomoćnicima  stranaka, braniocima, drugim učesnicima u postupku, eventualno novinarima, sudskom policijom i drugim subjektima odvijaće se prvenstveno putem telefona, faksa i elektronskim putem. U opravdanim slučajevima komunikacija je moguća i na drugi način.

Član 8. 

U vezi sa novonastalom epidemiološkom situacijom neće se vršiti prijem stranaka  petkom od 08-10 h od strane predsjednika suda.

Član 9.

Dostavljanje sudskih pismena će se vršiti putem pošte izuzev dostave u hitnim slučajevima Ministarstvu unutrašnjih poslova PU Gračanica, Gradu Gračanica, Kantonalnom tužilaštvu, te dostava spisa Kantonalnom sudu u Tuzli i notarima. 

Član 10.

U Općinskom sudu u Gračanici dezinfekcija radnog prostora će se vršiti 2x dnevno a po potrebi za pojedine prostorije i češće.

Član 11.

U slučaju bilo kakvih zdravstvenih tegoba koje se odnose na probleme hroničnih bolesti, respiratorne tegobe ili bilo kakvih simptoma koji upućuju na prisustvo Corona virusa, zaposleni su dužni preduzeti sve potrebne mjere ostvarivanja kontakta sa nadležnim zdravstvenim institucijama, o istom obavijestiti predsjednika suda a sve u cilju zaštite ostalih zaposlenika.

Svi zaposleni su dužni preduzeti potrebne radnje ako su  kontaktirali sa licima koja su došla iz inostranstva te o tome odmah obavijeste rukovodioca i nadležne službe radi preduzimanja potrebnih radnji.

Član 12.

Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja i važi dok traju vanredne okolnosti uzrokovane COVID-19 (korona) virusom u Bosni i Hercegovini ili do drugačije odluke suda a

ranija Odluka o organizaciji rada broj 027-0-Su-20-000 155 od 17.03.2020.godine, prestaje da važi.

                                              

                                                                                               PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                               Meliha Hadžihasanović

Izvor vijesti: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh