• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Gračanici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  26.08.2009.

  Općinski sud u Gračanici mjesno je nadležan za teritoriju općina Gračanica i Doboj Istok.

  Općinski sud u Gračanici stvarno je nadležan za suđenje:

  1. U krivičnim  predmetima  

   a) da u prvom stepenu sudi

  • za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda,
  • za krivična djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost Općinskog suda,
  • za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na Općinski sud, 
  • u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika,

  b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom,
  c) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude.


  2. U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi

   a) u svim građanskim sporovima  i
   b) u vanparničnom postupku


  3. U drugim predmetima

   a) da sprovodi izvršni postupak,
   b) da određuje mjere obezbjeđenja
   c) da obavlja zemljišnoknjižne poslove,
   d) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini,
   e) da vrši druge poslove određene zakonom.

  Nadležnost, unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Zakonom o sudovima Federacije BiH („Službene novine F BiH” broj 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14) , Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju  („Službeni glasnik BiH” broj 66/12, 44/14, 54/17, 60/17 i 30/18) i ostalim pozitivno-pravnim propisima Bosne i Hercegovine i Federacije BiH.

  815 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1