Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Gračanici

Analiza pokazatelja iz statističkog izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova

14.02.2020.

Sa 31.12.2019.godine u radu je bilo ukupno 3.436 predmeta. Od tog broja 1.046 predmeta je bilo neriješeno sa 01.01.2019. godine, dok je u periodu od 01.01.-31.12.2019.godine u rad primljeno 2.390 predmeta.

            U izvještajnom periodu od 01.01.-31.12.2019.godine je riješeno 2.536 predmeta, od čega je u predvidivom roku riješeno 2.099 predmeta, dok je 437 predmeta riješeno sa prekoračenjem predvidivog roka. Na kraju izvještajnog perioda ostalo je neriješeno 900 predmeta. Od toga je u 222 predmeta već prekoračen rok, a najveći broj predmeta je: 

-          148 predmeta izvršnog postupka,

-          24 predmeta parničnog postupka, od čega je 15 predmeta Mal,

-          31 predmet redovni krivični postupak, od čega je 15 predmeta prvostepeni krivični postupak (K), 16 predmeta prvostepeni krivični postupak (Kps) i

-          3 predmeta posebnog postupka za izdavanje kaznenog naloga,

-          15 predmeta vanparničnog postupka od čega je najveći broj predmeta postupka diobe nekretnina i uređenja međe (12 predmeta),

-          1 predmet prekršajnog postupka.

Uzroci koji su doveli do prekoračenja predvidivog roka mogu se svesti na sljedeće:

-          u predmetima izvršnog postupka najčešći uzroci su više izvršenika u predmetima gdje zbog nedovoljnih i netačnih adresa dolazi do prekoračenja predvidivog roka, rješavanje po prigovorima izvršenika, popis procjena i prodaja pokretnih stvari izvršenika gdje sudski izvršilac fizički nije u mogućnosti da izvrši popis u svim predmetima, u pojedinim predmetima od strane tražilaca izvršenja traži se i ponovni popis stvari, zatim zahtjevi tražilaca izvršenja za odlaganje izvršenja na određeni vremenski period (6 mjeseci ili godinu dana) iz razloga što je izvršenik počeo sa plaćanjem duga,

-          u predmetima parničnog postupka naročito Mal predmetima uzrok prekoračenja javlja se zbog adresa tuženih, tačnije produženja roka kod vraćanja tužbe na ispravku u pogledu adrese tuženih.

-          u predmetima krivičnog postupka do prekoračenja predvidivog roka najčešće dolazi iz razloga što osumnjičeni i optuženi nisu dostupni sudu.

-          u prekršajnom predmetu prekoračen je rok iz razloga što je održano više usmenih pretresa i određeno ponovno vještačenje zbog složenosti predmeta.

      Cijeni se da nije u znatnoj mjeri bilo uticaja nosilaca pravosudnih funkcija u eventualnim propustima na prekoračenje predvidivih rokova, nego česta odgađanja i odlaganja ročišta (na zahtjev stranaka ili zbog potrebe vještačenja).

 Analiza raspoloživih resursa u sudu:

U Općinskom sudu u Gračanici sa 31.12.2019.godine je zaposleno 34 zaposlenika, od čega je 6 sudija (1 predsjednik suda, 4 redovne sudije i 1 dodatni sudija i 2 stručna saradnika, od kojih je 1 na porodiljskom odsustvu od 16.01.2019.godine do 31.12.2019.godine. U 2019.godini provođena je konkursna procedura za prijem 1 državnog službenika (stručni saradnik-administrator) i 2 namještenika (tehnički sekretar i čistačica), s obzirom da je namješteniku  Ajiši Čajić koja je obavljala poslove tehničkog sekretara prestao radni odnos u 2019.godini zbog sticanja uslova za penziju, namješteniku Asmiri Mekić koja je obavljala poslove čistačice 08.01.2019.godine prestao je radni odnos po zahtjevu namještenika, a takođe radno mjesto državnog službenika stručni saradnik-administrator je upražnjeno od 09.07.2018.godine iz razloga što je Davor Piljić koji je obavljao navedene poslove raskinuo radni odnos u Općinskom sudu u Gračanici. Navedena radna mjesta su popunjena tek krajem 2019.godine, i to radno mjesto stručnog saradnika-administratora 11.09.2019.godine a radna mjesta tehničkog sekretara i čistačice dana 27.11.2019.godine.

      Što se tiče materijalno tehničkih resursa smatramo da materijalna situacija u poslovanju ovog suda nije na zavidnom nivou, a vjerujemo da je takvo stanje u većini sudova u BiH, međutim i pored svega može se ocijeniti ipak kao zadovoljavajuća, jer je sud obezbijeđen sa osnovnim materijalno tehničkim potrebama za nesmetan rad.       Također treba naglasiti i to da su vozila u vlasništvu suda stara i dotrajala čije je održavanje mnogo skuplje nego nabavka novih vozila. Naročito se to odnosi na vozila koja koriste sudski izvršitelji za postupanje po sudskim nalozima u izvršnom postupku, gdje se često dešava da su vozila u kvaru čime se smanjuje efikasnost u postupanju. 

Analiza „perioda neaktivnosti“ u predmetima:

Što se tiče perioda neaktivnosti u predmetima redovno se vrši analiza postupanja po predmetima kroz izvještaje i sudijama i stručnim saradnicima se skreće pažnja na poštivanje predvidivih rokova za postupanje u predmetima. Analizirajući listu neriješenih predmeta po referatima i uvidom u predmete možemo istaknuti sljedeće:

-          U predmetima izvršnog postupka razlozi koji dovode do perioda neaktivnosti u predmetima je činjenica da u određenom broju predmeta postoji više izvršenika pa je zbog nedovoljnih i netačnih adresa izvršenika kao i prigovora izvršenika nemoguće predmet riješiti u predvidivom roku. Isto tako u određenom broju predmeta izvršenje se traži popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvršenika a zbog poteškoća koje se javljaju prilikom izlaska sudskog izvršitelja na teren (izvršenik nije zatečen na adresi, nedozvoljavanje izvršenja popisa i procjene) sudija nije u mogućnosti da postupa u predmetu duži vremenski period. Česte su i situacije da tražilac izvršenja podnosi zahtjev za odlaganje izvršenja na određeni vremenski period (6 mjeseci ili godinu dana) iz razloga što je izvršenik započeo s plaćanjem duga, pa se iz tog razloga traži odlaganje izvršenja.

-          U predmetima parničnog postupka kad su u pitanju Mal predmeti do perioda nekativnosti u predmetima dolazi najčešće iz razloga što adrese tuženih nisu tačne, tužbe se u pogledu toga vraćaju na ispravku i traži se produženje roka.

-          U predmetima krivičnog postupka do perioda neaktivnosti u predmetima dolazi najviše zbog činjenice da osumnjičeni i optuženi nisu dostupni sudu.

-          U odnosu na prethodni period znatno je smanjen broj neriješenih predmeta prekršajnog postupka, kao i predmeta na krivično referatu.

Prijedlog mjera kako bi se utvrđeni predvidivi rokovi skraćivali i približavali optimalnim rokovima:

-          Poboljšanje zakonske regulative u svrhu učinkovitijeg sudskog postupka, praćenje i analiza primjene postojećih zakonskih odredbi u praksi i dorađivanja istih u svrhu poboljšanja zakonske regulative, naročito poboljšanje odredbi o dostavi sudskih pismena, kako bi se onemogućile zloupotrebe ovih odredbi i izbjegavanje prijema sudskih pismena od strane stranaka.

-          Uspostava adekvatnog sistema dostavnih službi, jer se u praksi često dešava da poštanski dostavljači ne postupaju pravilno po odredbama ZPP-a o dostavi.

-          Povremeni preraspored predmeta, što je već učinjeno Programom rada za 2017., 2018., 2019. godinu, tako da je još jedan sudija bio zadužen za izvršne predmete, kao što je i još jedan sudija zadužen za prekršajne predmete, tako da se povećala ažurnost na izvršnom i krivičnom referatu a naročito prekršajnom gdje je trenutno samo 1 predmet u kojem je prekoračen predvidivi rok.

 

Gračanica, dana 22.01.2020.godine

Broj: 027-0-Su-20-000 033

 

PREDSJEDNIK SUDA

Meliha Hadžihasanović


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh