Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Gračanici

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI OPĆINSKOG SUDA U GRAČANICI ZA 2019. GODINU

13.11.2019.

            Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

            Tuzlanski Kanton

OPĆINSKI SUD U GRAČANICI

Broj:027-0-Su-19-000 510

Gračanica, 13.11.2019. godine

 

            Na osnovu člana 31. Zakona o sudovima („Službene novine  Bosne i Hercegovine broj 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14), člana 8. tačka j) Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 66/12, 44/14, 54/17, 60/17 i 30/18), člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br.39/14), a u skladu sa Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ – 11010002, broj 02/1-14-12589-1/19 od 18.06.2019.godine i Odlukom o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ – 11010002, broj 02/1-14-21102-4/19 od 12.11.2019. godine, predsjednik suda donosi


ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI OPĆINSKOG SUDA U GRAČANICI ZA 2019. GODINU

 

Član 1.

            Ovom Odlukom vrši se izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Općinskog suda u Gračanici, broj 027-0-Su-19-000 162 od 10.04.2019.godine (u daljem tekstu: Plan), tako što se poslije stavke  „Vulkanizerske usluge“ dodaju stavke:

-          pod rednim brojem 12. „Uređenje prostorija arhive: Sanacija glazure, vađenje postojeće, izrada nove, odvoz šuta na deponiju, štemanje postojećeg maltera i izrada novog sa odvozom šuta na deponiju i izrada zidova gipsanim pločama i gletovanje spojeva“, ekonomski kod 821624,

-          pod rednim brojem 13. „Uređenje prostorija arhive: Reparatura pumpe, čišćenje odvodnih cijevi umivaonika i zamjena slavine, zamjena filtera i soli za omekšivač vode, popravka upravljačke ploče za grijanje, ispitivanje instalacija i puštanje u rad“, ekonomski kod 821624,

-          pod rednim brojem 14. „Nabavka kopir aparata“, ekonomski kod 821319,

-          pod rednim brojem 15. „Nabavka printera“, ekonomski kod 821312,

-          pod rednim brojem 16. „Bojenje zidova i plafona u prostorijama dijela arhive, hodnika na ulazu suda i III spratu, kancelarija broj 9 B, 23, 24 i 22, gletovanje zidova u hodniku i kancelariji broj 23, te farbanje vrata u kancelarijama 20 i 21 i limenih vrata na ulazu dvorišta suda“, ekonomski kod 613721

-          pod rednim brojem 17. „Sanacija krova na garažama, izrada i montaža oluka i lajsni na garažama“, ekonomski kod 613711 i 613721,

-          pod rednim brojem 18. „Rad sa korpom i prevoz korpe radi sječe dijela stabla  iznad zgrade suda“, ekonomski kod 613329,

-          pod rednim brojem 19. „Izrada reklamnog materijala (kalendari i hemijske olovke) za potrebe suda, ekonomski kod 613914

-          pod rednim brojem 20. „Demontaža i montaža svjetiljki u 6 kancelarija, u hodnicima na prvom spratu, demontaža i montaža nesipravnog vanjskog reflektora“, ekonomski kod 613711 i 613721,

-          pod rednim brojem 21. „nabavka limenih polica za prostorije arhive“, ekonomski kod 613416

-          pod rednim brojem 22. „nabavka stručne literature“, ekonomski kod 613413

 

 

Rb.

 

 

Predmet nabavke

 

 

Šifra JRJN

 

Procijenjena  vrijednost bez PDV-a

 

Vrsta postupka

 

Krajnji rok za početak postupka

 

Krajnji rok za nabavku/

zaključenje ugovora

 

Izvor finansiranja

 

Ekonomski kod

 

12.

 

Uređenje prostorija arhive: Sanacija glazure, vađenje postojeće, izrada nove, odvoz šuta na deponiju, štemanje postojećeg maltera i izrada novog sa odvozom šuta na deponiju i izrada zidova gipsanim pločama i gletovanje spojeva

 

45216112-2

 

 

5120,00KM

Direktni sporazum

 

novembar

 

decembar

 

Budžet TK-a

 

821624

 

13.

 

Uređenje prostorija arhive: Reparatura pumpe, čišćenje odvodnih cijevi umivaonika i zamjena slavine, zamjena filtera i soli za omekšivač vode, popravka upravljačke ploče za grijanje, ispitivanje instalacija i puštanje u rad

 

45453000-7

 

3400,00 KM

Direktni sporazum

 

novembar

 

decembar

 

Budžet TK-a

 

821624

 

14.

 

Nabavka kopir aparata

 

30120000-6

 

2520,00KM

Direktni sporazum

 

novembar

 

decembar

 

Budžet TK-a

 

821319

 

15.

Nabavka printera

 

30232110-8

 

1701,00 M

Direktni sporazum

novembar

 

decembar

 

Budžet TK-a

 

821312

 

16.

 

Bojenje zidova i plafona u prostorijama dijela arhive, hodnika na ulazu suda i III spratu, kancelarija broj 9 B, 23, 24 i 22, te farbanje vrata u kancelarijama 20 i 21 i limenih vrata na ulazu dvorišta suda

 

98314000-7

 

 1080,00KM

Direktni sporazum

novembar

 

decembar

 

Budžet TK-a

 

613721

 

17.

 

Sanacija krova na garažama, izrada i montaža oluka i lajsni na garažama

 

45261900-3

 

550,00 KM

Direktni sporazum

 

novembar

 

decembar

 

Budžet TK-a

 

613711       

613721

 

18.

 

Rad sa korpom i prevoz korpe radi sječe dijela stabla iznad zgrade suda

 

77211400-6

 

 140,00 KM

Direktni sporazum

 

novembar

 

decembar

 

Budžet TK-a

 

613329

 

19.

Izrada reklamnog materijala (kalendari i hemijske olovke za potrebe suda)

 

22800000-8

 

 

150,00 KM

Direktni sporazum

 

decembar

 

decembar

 

Budžet TK-a

 

613914

 

 

20.

 

Demontaža i montaža svjetiljki u 6 kancelarija, u hodnicima na prvom spratu, demontaža i montaža nesipravnog vanjskog reflektora

 

31500000-1

 

1100,00KM

Direktni sporazum

 

novembar

 

decembar

 

Budžet TK-a

 

613711

613721

 

21.

nabavka limenih polica za prostorije arhive

 

39131100-0

 

 

200,00KM

Direktni sporazum

 

novembar

 

decembar

 

Budžet TK-a

 

613416

 

22.

 

Nabavka stručne literature

 

22211000-2

 

500,00 KM

Direktni sporazum

 

decembar

 

decembar

 

Budžet TK-a

613413

 

Član 2. 

                            Ostale odredbe Plana ostaju nepromijenjene.

 

Član 3. 

                        Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se na stranici Općinskog suda u Gračanici (https://opsud-gracanica.pravosudje.ba/)

 

                                                                                                                PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                                Meliha Hadžihasanović


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh