Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Gračanici

PLAN JAVNIH NABAVKI OPĆINSKOG SUDA U GRAČANICI ZA 2019. GODINU

09.05.2019.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

            Tuzlanski Kanton

OPĆINSKI SUD U GRAČANICI

 

Broj:027-0-SU-19-000 162

Gračanica, 10.04.2019. godine

 

 

            Na osnovu člana 31. Zakona o sudovima (Sl.novine F BiH br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14), člana 17. Zakona o Javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH br. 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj 027-0-Su-15-000 101 od 10.03.2015. godine, a u skladu sa usvojenim Budžetom TK-a za 2019. godinu, predsjednik suda donosi,

 

 

PLAN JAVNIH NABAVKI

OPĆINSKOG SUDA U GRAČANICI ZA 2019. GODINU

 

Član 1.

 

            Plan javnih nabavki sadrži podatke o predmetu nabavke ( robe, usluga, radova), šifru iz jedinstvenog rječnika nabavke, procijenjenu vrijednost, vrstu postupka, krajnji rok za početak postupka, krajnji rok za nabavku i zaključenje Ugovora i izvor finansiranja.    

 

 

 

 

 

Rb.

 

 

Predmet nabavke

 

 

Šifra JRJN

 

Procijenjena vrijednost bez PDV-a

 

Vrsta postupka

Krajnji rok za početak postupka

Krajnji rok za nabavku/zaključenje ugovora

 

Izvor finansiranja

 

Ekonomski kod

1.

Usluga pranja vozila

50112300-6

 

300,00 KM

Direktni sporazum

april

Tokom 2019. godine

Budžet TK-a

613723

2.

Izdaci za reprezentaciju

18530000-3

 

200,00 KM

Direktni sporazum

april

maj

Budžet TK-a

613914

5.

Usluge izrade gipsanih prezida u dijelu arhive ovog suda, krečenje dijela arhive i farbanje stolarije u arhivi

 

44112310-4

 

 

840,00 KM

Direktni sporazum

 

maj

 

juni

Budžet TK-a

 

613721

6.

Vulkanizerske usluge

50112200-5

 

50,00 KM

Direktni sporazum

 

maj

 

maj

Budžet TK-a

613723

 

Popravka ulaza u zgradu suda (dvoje stepenice uz dva veća podesta i pristupnim dijelom sa parking prostora, popravljanje oluka za oborinske vode),     

 

 

45262330-3

 

 

850,00 KM

Direktni sporazum

 

juni

 

avgust

Budžet TK-a

 

613711

613721

 

Popravka i farbanje metalne zaštitne ograde na ulazima u zgradu suda – na dva stepeništa, farbanje tri klupe i šahta, sanacija poklopca u sudu koji služi za izlaz na krov zgrade.     

 

 

50000000-5

 

 

600,00 KM

Direktni sporazum

 

juni

 

avgust

Budžet TK-a

 

613711

613721

 

7.

Usluge gletovanja i bojenja (krečenje) zidova u zgradi suda    

44111400-5

98314000-7

 

 

  450,00  KM

Direktni sporazum

 

IV kvartal

 

IV kvartal

Budžet TK-a

613721

 

8.

Demontaža i montaža svjetiljki u tri kancelarije, te pregled i popravka postojećih

 

31500000-1

 

500,00 KM

Direktni sporazum

 

IV kvartal

 

IV kvartal

Budžet TK-a

613711

613721

 

Usluge za Eko test i ispušne gasove za pet putnih.motornih vozila

 

50112200-5

 

 

160,00 KM

Direktni sporazum

avgust

decembar

Budžet TK-a

 

613523

 

Redovan servis za auto Opel Astra

50112200-5

 

255,00 KM

Direktni sporazum

oktobar

oktobar

Budžet TK-a

613713

613723

 

Vulkanizerske usluge

50112200-5

 

50,00 KM

Direktni sporazum

 

novembar

 

novembar

Budžet TK-a

613723

 

 

 

Član 2.

 

                        Plan javnih nabavki se može tokom finansijske godine izmijeniti ili dopuniti ukoliko se pojave nove potrebe za nabavkom robe, usluga i radova a sve izmjene i dopune moraju biti naznačene u odnosu na osnovni Plan javnih nabavki.

 

Član 3.

 

                        Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na stranici Općinskog suda u Gračanici (opsud-gracanica@pravosudje.ba).

 

                                                      

 

                                                                                                                PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                                Meliha Hadžihasanović


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh