Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Osnovne informacije o projektu

Kratki opis projekta

Opći cilj Projekta je unapređenje efikasnosti pravosuđa, s aspektom na sudove, kroz jačanje vladavine prava, demokratije, ljudskih prava, unapređenje položaja ranjivih grupa u kontaktu sa sudom, jačanje rodne jednakosti među nosiocima pravosudnih funkcija, pružanje organizacione i materijalne podrške pravosudnim institucijama, borbu protiv korupcije, podršku u upravljanju sudskim predmetima, obuke nosilaca pravosudnih funkcija, sudskog i nesudskog osoblja, reformu izvršnog postupka u pravosudnom sistemu BiH.

U skladu s vizijom i misijom i strateškim dokumantima VSTV-a BiH kao i strateškim dokumentima  iz oblasti pravosuđa i drugih relevantnih oblasti i prioritetom mplementacije Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu u periodu 2015 – 2018 i njenog Akcionog plana, VSTV BiH je  pripremio ovaj projektni prijedlog kako bi implementirao aktivnosti Komponente 1 i Kompenente 2.  Projekat je utemeljen na ideji općeg unapređenja stanja u pravosuđu Bosne i Hercegovine, kao jednom od osnovnih preduslova na putu evropskih integracija, a posebno u svjetlu nedavno podnesene aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji od strane zvaničnih vlasti u Bosni i Hercegovini i svih budućih obaveza i aktivnosti BiH kada je u pitanju sticanje statusa kandidata države članice Evropske unije i početka procesa pregovaranja.

Aktivnosti projekta 

Implementacijom sljedećih međusobno povezanih aktivnosti postići će se ciljevi Komponente 1 i 2:

Komponenta 1 – Dalje unapređenje efikasnosti pravosuđa 

Cilj: Unaprijeđena efikasnost sudova

 1. Upravljanje sudskim predmetima 
  1.1. Efikasnije procesuiranje predmeta upravnog spora
  1.2. Jačanje stručnih kapaciteta sudija za rješavanje najsloženijih predmeta iz privredne oblasti  
  1.3. Efikasnije provođenje parničnih postupaka koji se vode protiv budžetskih korisnika
  1.4. Nastavak pružanja podrške unapređenju arhivskog poslovanja u sudovima
 2. Unutrašnja reorganizacija sudova i ljudskih resursa u sudovima 
  2.1. Analizirati radne procese u sudovima i predložiti mjere reorganizacije
 3. Reforma izvršnog postupka 
  3.1. Pitanje pokretne imovine kao sredstva izvršenja i oglašavanje ročišta za za prodaju pokretnih stvari
  3.2. Promoviranje instituta sudske nagodbe, medijacije i uvođenje prakse slanja opomene
  pred utuženje, zaključivanje ugovora s korisnicima
  3.3. Unapređenje izvršnog postupka putem promovisanja i veće primjene mišljenja Agencije za zaštitu ličnih podataka u svrhu dobivanja podataka o imovini izvršenika i unapređenja izvršnog postupka
  3.4. Reorganizacija poslovnih procesa u izvršnim odjeljenjima i jačanje uloge i edukacija sudskih izvršilaca 
  3.5. Uspostavljanje javnog dijaloga o identifikaciji optimalnog modela sistemskog rješenja izvršnog postupka 
 4. Rodna jednakost, ranjive grupe i saradnja s nevladinim organizacijama 
  4.1. Unapređenje rodne jednakosti u pravosuđu;
  4.2. Promoviranje i pružanje podrške u ostvarenju prava ranjivih grupa; 
  4.3. Uspostavljanje saradnje s nevladinim i međunarodnim organizacijama.


Komponenta 2 – Ojačati neovisnost i odgovornost pravosuđa

Cilj: Osigurati pravnu sigurnost u BiH osiguravajući profesionalizam i jačanje odgovornosti pravosuđa u BiH

    5.   Uspostaviti elektronski sistem za podnošenje, evidentiranje, obradu i praćenje finansijskih    
           izvještaja sudija I tužilaca  –  SuRePro Monitor


Osnovne informacije o  projektu

Trajanje
Juli 2016 - juli 2019 ( 3 godine)

Mjesto/područje obuhvaćeno projektom
Bosna i Hercegovina

Budžet projekta 
Ukupan budžet: 1,6 miliona eura

Donator 
Vlada Švedske

Partneri na projektu
Voditelj projekta:  VSTV BiH

Partner:  Sudska Administracija Švedske   

Kontakt
Rukovoditelj projekta:
Gđa Ana Bilić Andrijanić 
Tel:  033 707 553 ili E-mail: ana.bilic@pravosudje.ba

Zamjenik rukovoditelja projekta:
G. Kenan Ališah
Tel: 033 707 581 ili E-mail: kenan.alisah@pravosudje.ba


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh