Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Gračanici

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Gračanici

04.05.2021.

        Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

         Tuzlanski kanton

OPĆINSKI SUD U GRAČANICI

Broj: 027-0-Su-21-000 246

Gračanica, 21.04.2021. godine

 

             Na osnovu člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu («Službene novine Tuzlanskog kantona» br. 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Gračanici broj 027-0-Su-19-000 544 od 08.11.2019. godine, predsjednik Općinskog suda u Gračanici, dana 21.04.2021.godine, objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Gračanici

 

 

            a) Naziv radnog mjesta i opis poslova upražnjenog radnog mjesta:

 

1.    Viši referent za operativno-tehničke poslove (daktilograf) ........... 1 izvršilac

 

Opis poslova:

 

-     obavlja sve daktilografske poslove, prijepis, kucanje po diktatu, sređivanje spisa,

-     obavlja stenodaktilografske poslove i poslove audio-vizualnog snimanja rasprava/pretresa,

-     radi na umnožavanju materijala,

-     obrađuje materijale na računaru, vodi i ažurira bazu podataka, izrađuje izvještaje  o podacima iz baze podataka koji se odnose na sudiju,

-     obavlja sve poslove po spisima u skladu sa naredbama sudije,

-     prati kretanje predmeta od pokretanja postupka do arhiviranja predmeta,

-     kompletira kontrolnu listu koja se odnosi na određeni predmet, osigurava da je svaka tačka na kontrolnoj listi kompletirana u skladu sa zakonom,

-     kontroliše da li su svi sudski pozivi uručeni, da li su sve potvrde o prijemu priložene u spis predmeta, a u slučaju da nema potvrde odmah obavještava sudiju,

-     kontroliše evidentiranje, naplatu novčanih kazni, sudskih taksi i troškova postupka, oduzete imovinske koristi te o tome obavještava sudiju, 

-     provjerava da li su pojedini sudski oglasi objavljeni u Službenim novinama/glasniku ili na oglasnoj tabli suda i o tome sačinjava zabilješke u spisu,

-     osigurava poštivanje rokova i osigurava da upisničar završi svoj dio poslova koji eventualno nije kompletirao,

-     obavlja i druge poslove po naredbi sudije, šefa pisarnice  i predsjednika suda.

 

b) Posebni uslovi za obavljanje poslova

 

Pored općih uslova propisanih odredbom člana 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je stariji od 18 godina, da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za navedeno radno mjesto, da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Gračanici, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa kandidat nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove i to:

 

            SSS (završena srednja škola IV stepena – upravna, birotehnička, gimnazija, ekonomska ili druga škola društvenog ili tehničkog smjera), najmanje deset mjeseci radnog staža, ostvarenog nakon sticanja srednje školske spreme, poznavanje daktilografije i  rada na računaru.

 

c) Spisak dokumenata koje treba podnijeti uz prijavu na oglas

 

            Uz prijavu (obavezno u istoj navesti telefonski kontakt broj) na javni oglas kandidati moraju dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerene kopije):

 

-          Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od tri mjeseca)

-          Izvod iz matične knjige rođenih,

-          Svjedočanstvo ili diplomu o vrsti i stepenu školske spreme,

-          dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu,

-          dokaz (uvjerenje ili potvrda) o poznavanju rada na računaru,

-          Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),

-          Izjava ovjerena od nadležnog organa kojom se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa kandidat nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,

-          Izjava ovjerena od nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

 

            Kandidati čije prijave budu blagovremene i potpune, pristupiće obaveznoj provjeri znanja za rad na računaru,  brzine i tačnosti kucanja i intervjuu (razgovoru).

            Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje radnog mjesta ne starije od tri mjeseca (nakon izbora).

 

d) Rok trajanja oglasa

 

            Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama i službenoj stranici Općinskog suda u Gračanici.

 

e) Adresa za podnošenje prijava na oglas

 

            Sve tražene dokumente treba dostaviti neposredno ili putem pošte, preporučeno na adresu: OPĆINSKI SUD U GRAČANICI, ul. Armije BiH br. 8, sa naznakom „Javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Gračanici“.

           

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

 

                                                                                     PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                      Meliha Hadžihasanović


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh