Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Gračanici

mail print fav manja slovaveca slova

PRIRUČNIK Sudska razmatranja slučajeva nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini

23.05.2016.

Pismo Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i Udruženja žena sudija u Bosni i Hercegovini

Svrha Priručnika je unapređenje odgovora pravosuđa na nasilje u porodici i jačanje dosljednosti sudske prakse u predmetima nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini. Iako je ovaj materijal prvi ovakve vrste u Bosni i Hercegovini, širom Sjeverne Amerike, Zapadne i Sjeverne Evrope te cijelog svijeta ima dosta sličnih izvora.1 Ta činjenica svjedoči o izazovu koji nasilje u porodici predstavlja za sudove i širi krivičnopravni sistem. Doista, nasilje u porodici jedno je od najsloženijih i najtežih socijalno-kriminalnih pitanja s kojima se suočavaju pravosuđa i profesionalna zajednica iz krivičnopravnih sistema širom svijeta. Kao takav, ovaj resurs može pomoći sudovima u procjeni i razumijevanju predmeta nasilja u porodici – uključujući produbljivanje kritičkog razumijevanja društvenih okolnosti koje se označavaju kao olakšavajuće ili otežavajuće – može unaprijediti sudsku praksu i povećati dosljednost postupanja u pravosuđu. Osim toga, u skladu sa svrhom kažnjavanja definiranom u krivičnim zakonima, informacije sadržane u ovoj publikaciji mogu pomoći pravosuđu da ispuni svoje zadane ciljeve:

  •  Društvena osuda ovog krivičnog djela;
  • Preventivni utjecaj na počinioca kako ne bi ponovio isto krivično djelo;
  • Preventivni utjecaj na druge da ne počine ovo krivično djelo; i
  • Povećanje svijesti građana o opasnosti od ovog krivičnog djela i pravičnosti u kažnjavanju počinilaca.2

Priručnik predstavlja profesionalnu procjenu članova/članica Sudijskog panela za nasilje u porodici i svih onih koji su sarađivali na izradi ovog dokumenta. Važno je napomenuti da je ovaj resurs prvi ove vrste – kao resurs o temi nasilja u porodici, ali i po sadržaju i metodologiji koja je korištena prilikom izrade materijala. Temu nasilja u porodici predložile su sudije koji su prepoznali da u sudskoj praksi ima prostora za unapređenja u ovoj oblasti. Sadržaj su u potpunosti izradile sudije – za sudije. Iako su ovu metodologiju podržali DCAF/AI i konsultant, njihova podrška ograničena je na identifikaciju i pripremu materijala i resursa za Sudijski panel. Sudijski panel je bio odgovoran za izradu okvira i razvoj detalja za svaku preporuku koja je predstavljena u ovom priručniku.

Nažalost, u realnosti, nasilje u porodici utječe na naše zajednice i sudove – a taj utjecaj će vjerovatno i dalje rasti. Naša najbolja namjera je da zajedno radimo na poboljšanju razumijevanja ovog problema kako bismo unaprijedili metode i mehanizme za njegovo rješavanje u okviru pravosuđa. Nadamo se da će ovaj priručnik poslužiti kao kamen temeljac za unapređenje našeg razumijevanja i pronalaženje inovativnih rješenja za ovaj složeni problem.

Iskreno,

Ružica Jukić

Izvor vijesti: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Počela promotivna medijska kampanja Projekta unapređenje efikasnosti pravosuđa

05.12.2014.

Počela je promotivna medijska kampanja Projekta unapređenje efikasnosti pravosuđa (Projekat) koji uz finansijsku podršku Evropske unije, Norveške i Švedske provodi Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine. Kampanja podrazumijeva emitovanje promotivnog video spota i radio džingla putem elektronskih medija, TV i radio stanica, BHRT i RTRS koje pokrivaju područja u kojima se nalaze ciljni sudovi Projekta. Video spot se može pogledati ovdje.

Izrada video spota i radio džingla je informativnog i promotivnog karaktera i ima za cilj informisanje, povećanje znanja i razumijevanja šire javnosti, krajnjih korisnika sudova o ciljevima, aktivnostima i rezultatima Projekta. Implementacija ove aktivnosti je samo dio ukupnih aktivnosti iz komponente komunikacije i vidljivosti Projekta.

VSTV BiH će nastaviti pružati podršku implementaciji aktivnosti koje za cilj imaju informisanje i podizanje svijesti šire javnosti, odnosno krajnjih korisnika sudova, o pravosuđu uopšte, problemima i preprekama s kojima se sudovi i pravosuđe suočavaju, odlukama sudova da zajedno sa Projektom poprave i unaprijede situaciju kao i o ulozi donatora, VSTV-a BiH i sudova partnera u Projektu, čime se stvara jasnija i ispravnija slika o postignutim rezultatima te obezbjeđuje podrška i povjerenje građana u pravosudne institucije.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570 ili mobilni telefon 061 131 785.

-KRAJ-

Izvor vijesti: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Prava i dužnosti oštećenih i svjedoka u krivičnom postupku

18.12.2012.

U cilju boljeg informisanja lica koja su oštećena krivičnim djelom, kao i svjedoka u krivičnom postupku, Misija OSCE-a u BiH je pripremila letak pod nazivom "Upoznaj svoja prava i dužnosti".

Ovaj letak oštećenima i svjedocima u krivičnom postupku daje jasna i konkretna objašnjenja njihovih prava i obaveza, i na taj način olakšava njihovo sudjelovanje u krivičnom postupku.
Pored ovoga, oštećenima je na raspolaganju i obrazac namijenjen podnošenju imovinsko-pravnog zahtjeva u okviru krivičnog postupka.

Primjena ovog uputstva i obrasca ima za cilj olakšati ostvarivanje prava oštećenih u krivičnom postupku u BiH, te pružiti podršku oštećenima kroz osiguravanje praktičnih informacija o njihovom pravnom položaju.

Izvor vijesti: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
Izvor vijesti: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh