Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Gračanici

mail print fav manja slovaveca slova

Godišnji program rada Općinskog suda u Gračanici

21.07.2021.

Stalna komisija za efikasnost i kvalitet sudova VSTV-a na sastanku održanom 06.07.2021. godine razmatrala je nacrt Strateškog plana odnosno Godišnjeg programa rada Općinskog suda u Gračanici za period 2021.- 2023. godine te je dala saglasnost za isti.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

OBUKA POVODOM IMPLEMENTACIJE SOKOP-MAL SISTEMA

21.06.2021.

Dana 17.06.2021.godine u prostorijama Općinskog suda u Gračanici održana je obuka za uposlenike suda povodom primjene Sistema za prijem i obradu predmeta male vrijednosti /komunalnih predmeta - SOKOP Mal sistemu, na obradi komunalnih predmeta. Obuci su pored uposlenika suda prisustvovali i predstavnici javnih preduzeća J.P. “Komus” d.o.o. Gračanica i JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica.

            VSTV BIH je donijelo Odluku o obaveznoj primjeni SOKOP-Mal sistema za sudove, imajući u vidu veliki broj komunalnih predmeta, s ciljem njihovog smanjenja, obezbjeđenja efikasnije i ekonomičnije obrade predmeta, stvaranja jedinstvene elektronske baze predmeta, te uvođenja jedinstvenog načina procesuiranja komunalnih predmeta u pravosuđu Bosne i Hercegovine

            Prema dosadašnjem iskustvu sudova koji su implementirali ovaj sistem, došlo je do velikih promjena u načinu njihove obrade u odnosu na manualni način rada te su u potpunosti iskorišteni potencijali informacionih tehnologija čime se smanjuju troškovi postupka na strani suda i na strani tražilaca izvršenja i omogućava se brže i efikasnije procesuiranje predmeta.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Sedmice sudske nagodbe

17.05.2021.

OBAVIJEST ZA STRANKE

„Sedmice sudske nagodbe“ 

Poštovani,

Ovim putem želimo da Vas informišemo o provođenju aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“ u našem Sudu.

Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizuje se aktivnost „Sedmice sudske nagodbe“.   

Period implementacije aktivnosti je od 07. do 18. juna 2021. godina

Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.  Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.

Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

-       samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe;

-       samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;

-       zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.

Prednosti sudske nagodbe

Sudska nagodba predstavlja:

Kraći i efikasniji postupak

Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave, bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu

Jeftiniji postupak 

Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom.

Jednostavniji postupak

U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. 

Sigurnost i povjerenje

Sudska nagodba je izvršna isprava – stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu (izvršni postupak). Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom.

Prednost rješenja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini Vašeg spora.

 
S poštovanjem,


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Saopćenje za javnost

05.05.2021.

Prezentiran Model etičkog kodeksa za zaposlenike u pravosudnim institucijama, 

            Dana 28.04.2021.godine u prostorijama Općinskog suda u Gračanici, predsjednik suda je održao sastanak sa zaposlenim radi upoznavanja sa sadržajem Etičkog kodeksa i Smjernica za postupanje uposlenika u pravosudnim institucijama.  Zaposleni su upoznati da je na VSTV BiH, na sjednici održanoj 24. i 25. marta 2021. godine,  dao saglasnost za primjenu Modela etičkog kodeksa za zaposlenike u pravosudnim institucijama, koji objedinjuje etičke principe i uspostavlja standarde etičnog postupanja uposlenika u izvršavanju njihovih službenih dužnosti, zasnovanih na međunarodnim ugovorima, ustavu, zakonu i drugim, u skladu sa njima donesenim propisima, te daje smjernice za postupanje uposlenika u slučaju etičkih izazova i dilema vezanih za etiku, integritet i sprečavanje sukoba interesa prilikom obavljanja službenih dužnosti u pravosudnoj instituciji, kao i za ponašanje van pravosudne institucije.

            Uspostavljeni standardi etičnog ponašanja imaju za cilj jačanje svijesti o ličnoj i profesionalnoj odgovornosti uposlenika za zakonito, savjesno i efikasno izvršavanje njihovih službenih dužnosti, unapređenje odnosa sa strankama u postupku pred pravosudnim institucijama, kao i jačanje međuljudskih odnosa sa ostalim uposlenicima. Kodeks također ima cilj da strankama u postupku i cjelokupnoj javnosti pruži informacije o  etičkim standardima i pravilima ponašanja uposlenika, s ciljem jačanja njihovog povjerenja u nezavisno, nepristrasno i odgovorno pravosuđe.

            S obzirom na značaj teme kao i nastojanje da se poboljša informiranost zaposlenih i upoznaju sa obavezama koje predstoje, održan je ovaj sastanak i istaknuto da uposlenici pravosudnih institucije, koji nisu nosioci pravosudne funkcije, predstavljaju važan segment u funkcionisanju pravosuđa budući da integritet pravosudne institucije zavisi kako od integriteta nosilaca pravosudne funkcije tako i od integriteta njihovih najbližih saradnika i svih drugih uposlenih u pravosudnoj instituciji.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE

02.10.2020.

Bosna i Hercegovina                            
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINSKI SUD U GRAČANICI
Zemljišnoknjižni ured

 Broj: 027-0-Su-20-000 406
Gračanica, 31.08.2020. godine

  

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH (Sl. novine F BiH, br. 19/03 i 54/04), Općinski sud u Gračanici

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE BABIĆI,  GORNJA LOHINJA, RAŠLJEVA I MALEŠIĆI

 

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Babići, Gornja Lohinja, Rašljeva i Malešići po novoj izmjeri da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Kroz Projekt sistematskog ažuriranja katastra za k.o. Babići i Malešići izvršen je prijenos prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora (KPU) u elektronski vođenu zemljišnu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su svoje vlasništvo upisali u KPU da provjere prijenos svog prava vlasništva iz KPU-a u elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru „Projekta registracije nekretnina“ će se provoditi bez naplate sudskih taksi.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Gračanici na adresi Ul. Armije BiH br. 8 svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Općinski sud u Gračanici, Ul. Armije BiH br. 8, 75320 Gračanica.

 

                                                                                                                 PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                                 Meliha Hadžihasanović


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Sedmice sudske nagodbe 21.09. - 02.10.2020. godine

18.09.2020.

Poštovani,

 

Ovim putem želimo da Vas informišemo o provođenju aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“ u našem Sudu.

 

Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizuje se aktivnost „Sedmice sudske nagodbe“.  

 

 

Period implementacije aktivnosti je 21.09. - 02.10.2020. godine.

 

 

Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.  Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

 

U skladu sa navedenim pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.

 

Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

 

-       samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe;

-       samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;

-       zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.

 

 

Prednosti sudske nagodbe

 

Sudska nagodba predstavlja:

 

Kraći i efikasniji postupak

 

Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave, bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu.

 

 

Jeftiniji postupak

 

Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom.

 

Jednostavniji postupak

 

U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. 

 

Sigurnost i povjerenje

 

Sudska nagodba je izvršna isprava – stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu (izvršni postupak). Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom.

 

Prednost rješenja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini Vašeg spora.

 

 

 

 

 

 

 

 

S poštovanjem,


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh