Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Gračanici

mail print fav manja slovaveca slova

Odluka o organizaciji rada u Općinskom sudu u Gračanici

23.03.2020.


Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINSKI SUD U GRAČANICI

Broj: 027-0-Su-20-000 171
Gračanica, 23.03.2020. godine

            Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o sudovima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14), člana 8. tačka j) Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 66/12, 44/14, 54/17, 60/17 i 30/18), člana 17. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Gračanici, Preporuka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine predsjednicima sudova i glavnim tužiocima u BIH o postupanju povodom epidemiološke situacije u zemlji (Corona COVID-19) od 15.03.2020.godine, Uputa o radu predsjednika VSTVBIH od 16.03.2020.godine i Odluke o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine broj: 08-02-2-1020-2/2020 od 22.03.2020.godine, predsjednik suda, dana 23.03.2020. godine, donio je

 

  O D L U K U 

o  organizaciji rada u Općinskom sudu u Gračanici za vrijeme trajanja vanredne situacije povodom epidemiološkog stanja u zemlji (Corona COVID-19)

Član 1. 

U cilju preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave širenja Corona COVID-19, svi  zaposleni u Općinskom sudu u Gračanici se obavezuju da se pridržavaju Uputa nadležnih Kriznih štabova i Odluka koje donosi predsjednik suda a u vezi sa nastalom epidemiološkom situacijom u zemlji.

Rad u sudu organizuje se u mjeri koja osigurava nesmetan rad i zaštitu zaposlenih.

Član 2. 

Odlažu se:

- glavni pretresi u krivičnoj materiji osim u predmetima u kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora, u kojima postoji opasnost od zastarjelosti i u ostalim hitnim slučajevima propisanim krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini

- ročišta u prekršajnoj materiji osim u predmetima koji su pokrenuti na osnovu prijave zbog postupanja suprotno izdatim rješenjima i naredbama nadležnih organa za vrijeme proglašenja nesreće uzrokovane pojavom Korona virusa (COVID-19)

- ročišta u građanskoj materiji osim u predmetima u kojima se treba odlučiti  o mjeri osiguranja, o čemu će stranke biti obavještene na pogodan način

-  otkazuju se i svi zakazani uviđaji na licu mjesta a rad sudskih izvršilaca na terenu se ograničava na hitno i neodložno.

Član 3.

Na posao dolaze samo sudije koji se dežurni taj dan u skladu sa određenim dežurstvima i državni službenici i namještenici koji su prema Rasporedu određeni da obavljaju administrativne poslove. 

Za vrijeme trajanja radnog vremena nema izlaska iz zgrade, pauza će se koristiti u prostorijama suda. Po potrebi će se odobravati izlazak iz zgrade.

Član 4. 

Za dežurne sudije u periodu od 23.03. do 31.03.2020.godine, prema ranijoj Naredbi broj 027-0-Su-20-000 112 od 28.02.2020.godine, određuju se:

-          sudija Omer Šerbečić, sudija za prethodni postupak i za slučaj postupanja u građanskim predmetima u kojima bi eventualno bilo podnesenih prijedloga za određivanje mjere osiguranja

-          sudija Husejin Šerbečić, dežurni sudija za prekršajni postupak 

sa dežurnim daktilografima (Zineta Brkić i Seida Čamdžić) i upisničarem (Azra Huskanović) O dežurstvu nakon 31.03.2020.godine, postupaće se u skladu sa Naredbom koju će donijeti predsjednik suda.

Član 5.

Administrativne poslove će obavljati dežurne službe, a dežurnu službu čine:

-          predsjednica suda i zamjenica predsjednice suda

-          jedan zaposlenik u Pisarnici, upisničar

-          jedan zaposlenik na prijemu i otpremi pošte i spremištu za predmete

-          jedan zaposlenik u ZK uredu

-          stručni saradnik-administrator

-          tehnički sekretar odnosno daktilograf

-          IKT službenik

-          viši referent za računovodstveno-materijalne poslove

-          sudski izvršitelj

-          vozač

-          čistačica, po povratku s bolovanja

 a prema Rasporedu koje određuje predsjednik suda za određeni vremenski period uz obavezu rotiranja zaposlenih kako bi zaposleni bili, koliko je moguće, jednako opterećeni a prema  procjeni opasnosti po zdravlje ljudi. Raspored je sastavni dio ove Odluke.

Član 6 

Ostali zaposleni, koji u skladu sa Odlukom ne dolaze na posao, su dužni sudu biti na raspolaganju u slučaju potrebe o čemu će biti obavješteni putem telefona.  

Član 7.

Rad sa strankama u Pisarnici i  Zemljišnoknjižnom uredu ograničava se na vrijeme od 08-12h, te se ograničava ulazak u prijemne kancelarije Pisarnice i Zk ureda na po jednu osobu istovremeno.

U svim ostalim prostorijama ulaz i kretanje dozvoljen je isključivo zaposlenom osoblju, neposredni kontakti zaposlenih treba da se svedu na najmanju moguću mjeru i interakcija između istih osim u slučajevima zakazanih ročišta, izrade odluka, dostave pismena, predmeta i pošte. Ostala komunikacija obavljaće se putem telefona ili elektronskim putem, eventualno izuzetak će biti pristup strankama, braniocima, zaposlenim prilikom održavanja ročišta o pritvoru.

Komunikacija sa institucijama vlasti, pravosudnim institucijama, strankama, punomoćnicima  stranaka, braniocima, drugim učesnicima u postupku, eventualno novinarima, sudskom policijom i drugim subjektima odvijaće se prvenstveno putem telefona, faksa i elektronskim putem. U opravdanim slučajevima komunikacija je moguća i na drugi način.

Član 8. 

U vezi sa novonastalom epidemiološkom situacijom neće se vršiti prijem stranaka  petkom od 08-10 h od strane predsjednika suda.

Član 9.

Dostavljanje sudskih pismena će se vršiti putem pošte izuzev dostave u hitnim slučajevima Ministarstvu unutrašnjih poslova PU Gračanica, Gradu Gračanica, Kantonalnom tužilaštvu, te dostava spisa Kantonalnom sudu u Tuzli i notarima. 

Član 10.

U Općinskom sudu u Gračanici dezinfekcija radnog prostora će se vršiti 2x dnevno a po potrebi za pojedine prostorije i češće.

Član 11.

U slučaju bilo kakvih zdravstvenih tegoba koje se odnose na probleme hroničnih bolesti, respiratorne tegobe ili bilo kakvih simptoma koji upućuju na prisustvo Corona virusa, zaposleni su dužni preduzeti sve potrebne mjere ostvarivanja kontakta sa nadležnim zdravstvenim institucijama, o istom obavijestiti predsjednika suda a sve u cilju zaštite ostalih zaposlenika.

Svi zaposleni su dužni preduzeti potrebne radnje ako su  kontaktirali sa licima koja su došla iz inostranstva te o tome odmah obavijeste rukovodioca i nadležne službe radi preduzimanja potrebnih radnji.

Član 12.

Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja i važi dok traju vanredne okolnosti uzrokovane COVID-19 (korona) virusom u Bosni i Hercegovini ili do drugačije odluke suda a

ranija Odluka o organizaciji rada broj 027-0-Su-20-000 155 od 17.03.2020.godine, prestaje da važi.

                                              

                                                                                               PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                               Meliha Hadžihasanović

Izvor vijesti: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Obavijest o otkazivanju ročišta zakazanih u razdoblju od 17.03. do 03.04.2020.godine

17.03.2020.


Povodom novonastale epidemiološke situacije u zemlji uzrokovanoj virusom Corona COVID-19, a u skladu sa preporukama Visokog sudskog i tužilačkog vijeće Bosne i Hercegovine od 15.03.2020.godine, predsjednik suda je donio Odluku o organizaciji rada u Općinskom sudu u Gračanici za vrijeme trajanja vanredne situacije povodom epidemiološkog stanja u zemlji (Corona COVID-19) Broj: 027-0-Su-20-000 155 od 17.03.2020.godine, kojom je između ostalog odlučeno da se otkažu sva ročišta zakazana u razdoblju od 16. marta do 03. aprila 2020.godine, izuzev onih ročišta za koja je zakonom propisano da su hitna ili neodložna.
Takođe, odlukom je ograničen rad sa strankama u Pisarnici i  Zemljišnoknjižnom uredu na vrijeme od 08-12h.

Odlukom predsjednika suda broj  027-0-Su-20-000 161 od 18.03.2020.godine organizovan je rad u sudu u vremenskom periodu od 07:30h do 14h dok traje vanredna situacija ili do drugačije odluke suda.

Apeluje se na korisnike sudskih usluga da u cilju zaštite vlastitog, ali i zaštite svih osoba sa kojima dolaze u kontakt, da u prostorije suda dolaze samo u slučaju neodložnih obaveza i zahtjeva, te da ni u kom slučaju ne dolaze ukoliko imaju respiratorne tegobe, hronične bolesti ili uopšteno teško zdravstveno stanje, čime će se ispoštovati preporuke izdate od strane Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona u cilju prevencije nastanka i širenja infekcija izazvanih koronavirusom. Stranke koje dolaze u prostorije suda dužne su strogo se pridržavati uputa prilikom ulaska, boravka i napuštanja zgrade suda.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

CORONA VIRUS - PREPORUKE U CILJU PREVENCIJE

16.03.2020.


U prilogu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Analiza pokazatelja iz statističkog izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova

14.02.2020.

Sa 31.12.2019.godine u radu je bilo ukupno 3.436 predmeta. Od tog broja 1.046 predmeta je bilo neriješeno sa 01.01.2019. godine, dok je u periodu od 01.01.-31.12.2019.godine u rad primljeno 2.390 predmeta.

            U izvještajnom periodu od 01.01.-31.12.2019.godine je riješeno 2.536 predmeta, od čega je u predvidivom roku riješeno 2.099 predmeta, dok je 437 predmeta riješeno sa prekoračenjem predvidivog roka. Na kraju izvještajnog perioda ostalo je neriješeno 900 predmeta. Od toga je u 222 predmeta već prekoračen rok, a najveći broj predmeta je: 

-          148 predmeta izvršnog postupka,

-          24 predmeta parničnog postupka, od čega je 15 predmeta Mal,

-          31 predmet redovni krivični postupak, od čega je 15 predmeta prvostepeni krivični postupak (K), 16 predmeta prvostepeni krivični postupak (Kps) i

-          3 predmeta posebnog postupka za izdavanje kaznenog naloga,

-          15 predmeta vanparničnog postupka od čega je najveći broj predmeta postupka diobe nekretnina i uređenja međe (12 predmeta),

-          1 predmet prekršajnog postupka.

Uzroci koji su doveli do prekoračenja predvidivog roka mogu se svesti na sljedeće:

-          u predmetima izvršnog postupka najčešći uzroci su više izvršenika u predmetima gdje zbog nedovoljnih i netačnih adresa dolazi do prekoračenja predvidivog roka, rješavanje po prigovorima izvršenika, popis procjena i prodaja pokretnih stvari izvršenika gdje sudski izvršilac fizički nije u mogućnosti da izvrši popis u svim predmetima, u pojedinim predmetima od strane tražilaca izvršenja traži se i ponovni popis stvari, zatim zahtjevi tražilaca izvršenja za odlaganje izvršenja na određeni vremenski period (6 mjeseci ili godinu dana) iz razloga što je izvršenik počeo sa plaćanjem duga,

-          u predmetima parničnog postupka naročito Mal predmetima uzrok prekoračenja javlja se zbog adresa tuženih, tačnije produženja roka kod vraćanja tužbe na ispravku u pogledu adrese tuženih.

-          u predmetima krivičnog postupka do prekoračenja predvidivog roka najčešće dolazi iz razloga što osumnjičeni i optuženi nisu dostupni sudu.

-          u prekršajnom predmetu prekoračen je rok iz razloga što je održano više usmenih pretresa i određeno ponovno vještačenje zbog složenosti predmeta.

      Cijeni se da nije u znatnoj mjeri bilo uticaja nosilaca pravosudnih funkcija u eventualnim propustima na prekoračenje predvidivih rokova, nego česta odgađanja i odlaganja ročišta (na zahtjev stranaka ili zbog potrebe vještačenja).

 Analiza raspoloživih resursa u sudu:

U Općinskom sudu u Gračanici sa 31.12.2019.godine je zaposleno 34 zaposlenika, od čega je 6 sudija (1 predsjednik suda, 4 redovne sudije i 1 dodatni sudija i 2 stručna saradnika, od kojih je 1 na porodiljskom odsustvu od 16.01.2019.godine do 31.12.2019.godine. U 2019.godini provođena je konkursna procedura za prijem 1 državnog službenika (stručni saradnik-administrator) i 2 namještenika (tehnički sekretar i čistačica), s obzirom da je namješteniku  Ajiši Čajić koja je obavljala poslove tehničkog sekretara prestao radni odnos u 2019.godini zbog sticanja uslova za penziju, namješteniku Asmiri Mekić koja je obavljala poslove čistačice 08.01.2019.godine prestao je radni odnos po zahtjevu namještenika, a takođe radno mjesto državnog službenika stručni saradnik-administrator je upražnjeno od 09.07.2018.godine iz razloga što je Davor Piljić koji je obavljao navedene poslove raskinuo radni odnos u Općinskom sudu u Gračanici. Navedena radna mjesta su popunjena tek krajem 2019.godine, i to radno mjesto stručnog saradnika-administratora 11.09.2019.godine a radna mjesta tehničkog sekretara i čistačice dana 27.11.2019.godine.

      Što se tiče materijalno tehničkih resursa smatramo da materijalna situacija u poslovanju ovog suda nije na zavidnom nivou, a vjerujemo da je takvo stanje u većini sudova u BiH, međutim i pored svega može se ocijeniti ipak kao zadovoljavajuća, jer je sud obezbijeđen sa osnovnim materijalno tehničkim potrebama za nesmetan rad.       Također treba naglasiti i to da su vozila u vlasništvu suda stara i dotrajala čije je održavanje mnogo skuplje nego nabavka novih vozila. Naročito se to odnosi na vozila koja koriste sudski izvršitelji za postupanje po sudskim nalozima u izvršnom postupku, gdje se često dešava da su vozila u kvaru čime se smanjuje efikasnost u postupanju. 

Analiza „perioda neaktivnosti“ u predmetima:

Što se tiče perioda neaktivnosti u predmetima redovno se vrši analiza postupanja po predmetima kroz izvještaje i sudijama i stručnim saradnicima se skreće pažnja na poštivanje predvidivih rokova za postupanje u predmetima. Analizirajući listu neriješenih predmeta po referatima i uvidom u predmete možemo istaknuti sljedeće:

-          U predmetima izvršnog postupka razlozi koji dovode do perioda neaktivnosti u predmetima je činjenica da u određenom broju predmeta postoji više izvršenika pa je zbog nedovoljnih i netačnih adresa izvršenika kao i prigovora izvršenika nemoguće predmet riješiti u predvidivom roku. Isto tako u određenom broju predmeta izvršenje se traži popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvršenika a zbog poteškoća koje se javljaju prilikom izlaska sudskog izvršitelja na teren (izvršenik nije zatečen na adresi, nedozvoljavanje izvršenja popisa i procjene) sudija nije u mogućnosti da postupa u predmetu duži vremenski period. Česte su i situacije da tražilac izvršenja podnosi zahtjev za odlaganje izvršenja na određeni vremenski period (6 mjeseci ili godinu dana) iz razloga što je izvršenik započeo s plaćanjem duga, pa se iz tog razloga traži odlaganje izvršenja.

-          U predmetima parničnog postupka kad su u pitanju Mal predmeti do perioda nekativnosti u predmetima dolazi najčešće iz razloga što adrese tuženih nisu tačne, tužbe se u pogledu toga vraćaju na ispravku i traži se produženje roka.

-          U predmetima krivičnog postupka do perioda neaktivnosti u predmetima dolazi najviše zbog činjenice da osumnjičeni i optuženi nisu dostupni sudu.

-          U odnosu na prethodni period znatno je smanjen broj neriješenih predmeta prekršajnog postupka, kao i predmeta na krivično referatu.

Prijedlog mjera kako bi se utvrđeni predvidivi rokovi skraćivali i približavali optimalnim rokovima:

-          Poboljšanje zakonske regulative u svrhu učinkovitijeg sudskog postupka, praćenje i analiza primjene postojećih zakonskih odredbi u praksi i dorađivanja istih u svrhu poboljšanja zakonske regulative, naročito poboljšanje odredbi o dostavi sudskih pismena, kako bi se onemogućile zloupotrebe ovih odredbi i izbjegavanje prijema sudskih pismena od strane stranaka.

-          Uspostava adekvatnog sistema dostavnih službi, jer se u praksi često dešava da poštanski dostavljači ne postupaju pravilno po odredbama ZPP-a o dostavi.

-          Povremeni preraspored predmeta, što je već učinjeno Programom rada za 2017., 2018., 2019. godinu, tako da je još jedan sudija bio zadužen za izvršne predmete, kao što je i još jedan sudija zadužen za prekršajne predmete, tako da se povećala ažurnost na izvršnom i krivičnom referatu a naročito prekršajnom gdje je trenutno samo 1 predmet u kojem je prekoračen predvidivi rok.

 

Gračanica, dana 22.01.2020.godine

Broj: 027-0-Su-20-000 033

 

PREDSJEDNIK SUDA

Meliha Hadžihasanović


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI OPĆINSKOG SUDA U GRAČANICI ZA 2019

30.12.2019.

            Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

            Tuzlanski Kanton

OPĆINSKI SUD U GRAČANICI

Broj:027-0-Su-19-000 709

Gračanica, 30.12.2019. godine

            Na osnovu člana 31. Zakona o sudovima („Službene novine  Bosne i Hercegovine broj 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14), člana 8. tačka j) Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 66/12, 44/14, 54/17, 60/17 i 30/18), člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br.39/14), 30.12.2019. godine, predsjednik suda donosi

 

ODLUKU O 
IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI OPĆINSKOG SUDA U GRAČANICI ZA 2019. GODINU I ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI
OPĆINSKOG SUDA U GRAČANICI ZA 2019. GODINU

Član 1.

            Ovom Odlukom vrši se izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Općinskog suda u Gračanici, broj 027-0-Su-19-000 162 od 10.04.2019.godine (u daljem tekstu: Plan)  i Odluke o izmjeni i dopuni plana javnih nabavki Općinskog suda u Gračanici za 2019. godinu broj 027-0-Su-19-000 510 od 13.11.2019.godine, tako što se poslije stavke pod rednim brojem 22   „nabavka stručne literature“ dodaje stavka:

pod rednim brojem 23. „ nabavka tonera za nove printere: HP LaserJet M15a, printer CANON i-SENSYS LBP226dw i printer Canon MFC MF421dw (print, copy, scan)“, ekonomski kod 613412,

 

 

Rb.

 

 

Predmet nabavke

 

 

Šifra JRJN

 

Procijenjena  vrijednost bez PDV-a

 

Vrsta postupka

 

Krajnji rok za početak postupka

 

Krajnji rok za nabavku/

zaključenje ugovora

 

Izvor finansiranja

 

Ekonomski kod

 

23.

 

Nabavka tonera za nove printere: HP LaserJet M15a, printer CANON i-SENSYS LBP226dw i printer Canon MFC MF421dw (print, copy, scan)

 

30125110-5

 

830,00KM

Direktni sporazum

 

decembar

 

decembar

 

Budžet TK-a

 

613412


 

Član 2.

                        Ostale odredbe Plana ostaju nepromijenjene.

Član 3.

                        Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se na stranici Općinskog suda u Gračanici (https://opsud-gracanica.pravosudje.ba/)

                                                                                                                PREDSJEDNICA SUDA
Meliha Hadžihasanović


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI OPĆINSKOG SUDA U GRAČANICI ZA 2019. GODINU

13.11.2019.

            Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

            Tuzlanski Kanton

OPĆINSKI SUD U GRAČANICI

Broj:027-0-Su-19-000 510

Gračanica, 13.11.2019. godine

 

            Na osnovu člana 31. Zakona o sudovima („Službene novine  Bosne i Hercegovine broj 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14), člana 8. tačka j) Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 66/12, 44/14, 54/17, 60/17 i 30/18), člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br.39/14), a u skladu sa Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ – 11010002, broj 02/1-14-12589-1/19 od 18.06.2019.godine i Odlukom o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ – 11010002, broj 02/1-14-21102-4/19 od 12.11.2019. godine, predsjednik suda donosi


ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI OPĆINSKOG SUDA U GRAČANICI ZA 2019. GODINU

 

Član 1.

            Ovom Odlukom vrši se izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Općinskog suda u Gračanici, broj 027-0-Su-19-000 162 od 10.04.2019.godine (u daljem tekstu: Plan), tako što se poslije stavke  „Vulkanizerske usluge“ dodaju stavke:

-          pod rednim brojem 12. „Uređenje prostorija arhive: Sanacija glazure, vađenje postojeće, izrada nove, odvoz šuta na deponiju, štemanje postojećeg maltera i izrada novog sa odvozom šuta na deponiju i izrada zidova gipsanim pločama i gletovanje spojeva“, ekonomski kod 821624,

-          pod rednim brojem 13. „Uređenje prostorija arhive: Reparatura pumpe, čišćenje odvodnih cijevi umivaonika i zamjena slavine, zamjena filtera i soli za omekšivač vode, popravka upravljačke ploče za grijanje, ispitivanje instalacija i puštanje u rad“, ekonomski kod 821624,

-          pod rednim brojem 14. „Nabavka kopir aparata“, ekonomski kod 821319,

-          pod rednim brojem 15. „Nabavka printera“, ekonomski kod 821312,

-          pod rednim brojem 16. „Bojenje zidova i plafona u prostorijama dijela arhive, hodnika na ulazu suda i III spratu, kancelarija broj 9 B, 23, 24 i 22, gletovanje zidova u hodniku i kancelariji broj 23, te farbanje vrata u kancelarijama 20 i 21 i limenih vrata na ulazu dvorišta suda“, ekonomski kod 613721

-          pod rednim brojem 17. „Sanacija krova na garažama, izrada i montaža oluka i lajsni na garažama“, ekonomski kod 613711 i 613721,

-          pod rednim brojem 18. „Rad sa korpom i prevoz korpe radi sječe dijela stabla  iznad zgrade suda“, ekonomski kod 613329,

-          pod rednim brojem 19. „Izrada reklamnog materijala (kalendari i hemijske olovke) za potrebe suda, ekonomski kod 613914

-          pod rednim brojem 20. „Demontaža i montaža svjetiljki u 6 kancelarija, u hodnicima na prvom spratu, demontaža i montaža nesipravnog vanjskog reflektora“, ekonomski kod 613711 i 613721,

-          pod rednim brojem 21. „nabavka limenih polica za prostorije arhive“, ekonomski kod 613416

-          pod rednim brojem 22. „nabavka stručne literature“, ekonomski kod 613413

 

 

Rb.

 

 

Predmet nabavke

 

 

Šifra JRJN

 

Procijenjena  vrijednost bez PDV-a

 

Vrsta postupka

 

Krajnji rok za početak postupka

 

Krajnji rok za nabavku/

zaključenje ugovora

 

Izvor finansiranja

 

Ekonomski kod

 

12.

 

Uređenje prostorija arhive: Sanacija glazure, vađenje postojeće, izrada nove, odvoz šuta na deponiju, štemanje postojećeg maltera i izrada novog sa odvozom šuta na deponiju i izrada zidova gipsanim pločama i gletovanje spojeva

 

45216112-2

 

 

5120,00KM

Direktni sporazum

 

novembar

 

decembar

 

Budžet TK-a

 

821624

 

13.

 

Uređenje prostorija arhive: Reparatura pumpe, čišćenje odvodnih cijevi umivaonika i zamjena slavine, zamjena filtera i soli za omekšivač vode, popravka upravljačke ploče za grijanje, ispitivanje instalacija i puštanje u rad

 

45453000-7

 

3400,00 KM

Direktni sporazum

 

novembar

 

decembar

 

Budžet TK-a

 

821624

 

14.

 

Nabavka kopir aparata

 

30120000-6

 

2520,00KM

Direktni sporazum

 

novembar

 

decembar

 

Budžet TK-a

 

821319

 

15.

Nabavka printera

 

30232110-8

 

1701,00 M

Direktni sporazum

novembar

 

decembar

 

Budžet TK-a

 

821312

 

16.

 

Bojenje zidova i plafona u prostorijama dijela arhive, hodnika na ulazu suda i III spratu, kancelarija broj 9 B, 23, 24 i 22, te farbanje vrata u kancelarijama 20 i 21 i limenih vrata na ulazu dvorišta suda

 

98314000-7

 

 1080,00KM

Direktni sporazum

novembar

 

decembar

 

Budžet TK-a

 

613721

 

17.

 

Sanacija krova na garažama, izrada i montaža oluka i lajsni na garažama

 

45261900-3

 

550,00 KM

Direktni sporazum

 

novembar

 

decembar

 

Budžet TK-a

 

613711       

613721

 

18.

 

Rad sa korpom i prevoz korpe radi sječe dijela stabla iznad zgrade suda

 

77211400-6

 

 140,00 KM

Direktni sporazum

 

novembar

 

decembar

 

Budžet TK-a

 

613329

 

19.

Izrada reklamnog materijala (kalendari i hemijske olovke za potrebe suda)

 

22800000-8

 

 

150,00 KM

Direktni sporazum

 

decembar

 

decembar

 

Budžet TK-a

 

613914

 

 

20.

 

Demontaža i montaža svjetiljki u 6 kancelarija, u hodnicima na prvom spratu, demontaža i montaža nesipravnog vanjskog reflektora

 

31500000-1

 

1100,00KM

Direktni sporazum

 

novembar

 

decembar

 

Budžet TK-a

 

613711

613721

 

21.

nabavka limenih polica za prostorije arhive

 

39131100-0

 

 

200,00KM

Direktni sporazum

 

novembar

 

decembar

 

Budžet TK-a

 

613416

 

22.

 

Nabavka stručne literature

 

22211000-2

 

500,00 KM

Direktni sporazum

 

decembar

 

decembar

 

Budžet TK-a

613413

 

Član 2. 

                            Ostale odredbe Plana ostaju nepromijenjene.

 

Član 3. 

                        Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se na stranici Općinskog suda u Gračanici (https://opsud-gracanica.pravosudje.ba/)

 

                                                                                                                PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                                Meliha Hadžihasanović


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh