Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Gračanici

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost suda

26.08.2009.

Općinski sud u Gračanici mjesno je nadležan za teritoriju općina Gračanica i Doboj Istok.

Općinski sud u Gračanici stvarno je nadležan za suđenje:

1. U krivičnim  predmetima  

 a) da u prvom stepenu sudi

  • za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda,
  • za krivična djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost Općinskog suda,
  • za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na Općinski sud, 
  • u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika,

b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom,
c) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude.


2. U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi

 a) u svim građanskim sporovima  i
 b) u vanparničnom postupku


3. U drugim predmetima

 a) da sprovodi izvršni postupak,
 b) da određuje mjere obezbjeđenja
 c) da obavlja zemljišnoknjižne poslove,
 d) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini,
 e) da vrši druge poslove određene zakonom.

Nadležnost, unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Zakonom o sudovima Federacije BiH („Službene novine F BiH” broj 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14) , Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju  („Službeni glasnik BiH” broj 66/12, 44/14, 54/17, 60/17 i 30/18) i ostalim pozitivno-pravnim propisima Bosne i Hercegovine i Federacije BiH.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh