Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Gračanici

mail print fav manja slovaveca slova

Ovjere i nadovjera isprava

NADOVJERA ISPRAVA ( za upotrebu u inozemstvu - apostille pečatom )

Svaka isprava izdata u Općini Gračanica i Doboj Istok  mora biti posebno (međunarodno) ovjerena kod ovog suda da bi vrijedila na području druge države. Nadovjera isprava za upotrebu u inozemstvu vrši se u pisarnici općinskog suda u kancelariji broj 2.
Za sve druge isprave koje nisu izdate u Općini Gračanica i Doboj Istok, nadovjera se radi u sudu općine u kojoj je izdata ( tj. u mjesno nadležnom sudu ).

Ukoliko niste sigurni da li možete izvršiti nadovjeru u ovom sudu , molimo Vas da nas pozovete . U ovom sudu možete ovjeriti sljedeće dokumente:  javne isprave ( punomoći , izjave i sl. ), diplome i svjedočanstva, isprave izdate u matičnim uredima (npr.izvadak iz matične knjige rođenih, matične knjige vjenčanih, matične knjige umrlih i sl. ), potvrde (npr.potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o nekažnjavanju izdata od policijske uprave Općine Gračanica i Doboj Istok, potvrda za putovanje maloljetneosobe u druge države, prijevodi sudskih tumača za strane jezike, potvrda o  životu penzionera i sl.).

Nadovjera  dokumenata ovjerenih u Općinama Gračanica i Doboj Istok može se ovjeriti samo potpis službenika koji imaju deponovan potpis u sudu, a takođe i nadovjera dokumenata koji su ovjereni kod notara koji imaju deponovan potpis u sudu.

Prije dolaska u Sud ponijeti: ličnu kartu / osobnu iskaznicu ili putnu ispravu, original isprave koju želite da ovjerite, prijevod originala isprave na jeziku države u kojoj će se koristiti. (Ovaj prijevod trebate sačiniti kod ovlaštenog sudskog tumača. Spisak / Lista (osoba koji imaju deponovan potpis u sudu) sudskih tumača za sve jezike nalazi se u Sudu), potreban broj kopija isprava koju želite ovjeriti.

Nakon što ste pribavili isprave donesite ih u Sud i predajte referentu za ovjeru isprava. Referent Suda će Vam pomoći i da sačinite zahtjev za ovjeru. Uredno predati zahtjev će se obraditi istog dana.   

Za jedan primjerak dokumeta koji želite ovjeriti uplaćujete sudsku taksu u iznosu od  10,00KM. Sudsku taksu možete uplatiti u banci ili pošti na naš transakcijski broj računa: 1321000256000080, poziv na broj: Broj predmeta/vrstu uplate, vrsta prihoda: 722221, općina 035.

Sve dodatne informacije možete dobiti izravno od referenta pisarnice / pisarne ili putem telefona.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh