Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

On-line konferencija predsjednika Tegeltije i glavnih tužilaca

08.04.2020.

Pojačano praćenje javnih nabavki i hitno osiguravanje preduslova za obavljanje obdukcija 

(Sarajevo, 8. april 2020. godine) – Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) Milan Tegeltija održao je danas on-line konferenciju sa svim glavnim tužiocima u BiH vezano za funkcionisanje tužilačkog sistema za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19 u BiH.

Na sastanku su usvojeni sljedeći zaključci:

  1. Sva tužilaštva u BiH, za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom, ostvaruju svoju Ustavom i zakonima predviđenu ulogu,  uz predviđene mjere zaštite zaposlenih i građana, postupajući prema odluci VSTS-a BiH u pogledu organizacije i prioriteta rada tužilaštava.
  2. Pored već navedenih prioriteta procesuiranja krivičnih djela protiv zdravlja ljudi, za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti, sva tužilaštva u BiH prate i pratiće, sa pojačanom pažnjom, sve javne nabavke koje se realizuju za vrijeme pandemije te će u slučaju postojanja osnova sumnje na izvršenje koruptivnih krivičnih djela korištenjem ove situacije, procesuirati sva odgovorna lica za koja postoji osnov sumnje za izvršenje ovih krivičnih djela.
  3. Tužilaštva se za vrijeme vanrednih okolnosti suočavaju sa problemom izbjegavanja vršenja obdukcija od strane obducenata, koji izbjegavanje pravdaju rizikom i nepostojanjem odgovarajućih zaštitno-tehničkih uslova za vršenje obdukcija. Zbog toga pozivamo nadležne organe izvršnih vlasti svih nivoa u BiH za hitno obezbjeđenje zaštitno-tehničkih uslova kojom bi bilo omogućeno vršenje obdukcija za vrijeme trajanja pandemije, s obzirom da se radi o istražnoj radnji koja ne trpi odlaganje te koja protekom vremena zbog procesa propadanja leša može biti dovedena u pitanje.

                                                                   - kraj  -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

8 april Međunarodni dan Roma

08.04.2020.


Međunarodni dan Roma obilježava se 8. aprila još od 1971. godine, u sjećanje na prvi Svjetski kongres Roma, kada su se prvi put susreli predstavnici Roma iz 25 zemalja i osnovali Romsku uniju. Tog dana izabrani su romska zastava i službena himna i  odlučeno je da se izmijene svi uvredljivi nazivi njihovog naroda sa riječju Rom što u prevodu sa romskog jezika znači čovjek.

Iako su ostvareni brojni pomaci, s ciljem punog uključivanja Roma u sve društvene tokove, prvenstveno u kontekstu uspostavljanja zakonodavnog i institucionalnog okvira, Romi u BiH se i danas suočavaju s kršenjem njihovih osnovnih prava, te je potrebno nastaviti aktivno djelovanje u tom pravcu, na svim nivoima vlasti u BiH i obezbijediti bolji pristup u ostvarivanju njihovih socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava.

Pristup pravdi mora biti jednak i uniforman za sve građane pred sudom, a odnos nosioca pravosudnih funkcija prema svim korisnicima pravosudnog sistema mora biti jednak bez obzira na porijeklo, rasu, spol, dob, vjeru, nacionalnost, društveni ili ekonomski status.

U tom smislu, a obzirom da je problem diskriminacije istaknut kao jedan od gorućih problema sa kojima se Romi suočavaju, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: VSTV BiH) je, u okviru Projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza“, koji finansira Vlada Švedske, izvršilo analizu predmeta diskriminacije na sudovima u Bosni i Hercegovini.

Na temelju rezultata predmetne Analize, VSTV BiH je izvršilo dopunu Sistema za automatsko upravljanje predmetima (u daljem tekstu: CMS sistem), kako bi se omogućilo sveobuhvatno prikupljanje podataka o oblicima, vrstama i osnovama diskriminacije u pravosuđu BiH.

Naime, adekvatno prikupljanje podataka, koje prije toga nije bilo moguće, je neizostavan uslov za vršenje monitoringa stanja kada je riječ o predmetima diskriminacije, a zatim, što je najvažnije, i poduzimanje aktivnosti za otklanjanje eventualno utvrđenih nepravilnosti.

Pored toga, neujednačena sudska praksa u ovoj oblasti, kao i nedovoljno razumijevanje pojedinih instituta Zakona o zabrani diskriminacije, ukazali su i na potrebu dodatne edukacije sudija i drugih uposlenika sudova, koji vrše unos podataka u CMS sistem. Stoga, VSTV BiH planira provesti odgovarajuće obuke, kojima će se nosioci pravosudnih funkcija i pravosudno osoblje dodatno educirati o značaju i načinu unošenja podataka, koji se odnose na diskriminaciju.

Dakle, unapređenje načina unošenja i prikupljanja podataka omogućava identificiranje, pa slijedom toga i otklanjanje eventualnih problema u pravosuđu BiH kada je riječ o postupanju u predmetima diskriminacije. Posljedično tome, pravosuđe, koje pravilno primjenjuje Zakon o zabrani diskriminacije, kreira pravnu sigurnost i u konačnici omogućava pristup pravdi za sve građane BiH.

Također se napominje da VSTV BiH brine o tome da se programima obuke i stručnog usavršavanja entitetskih centara za edukaciju sudija i tužilaca obuhvate odgovarajuće obuke/seminari, sa ciljem upoznavanja nosioca pravosudnih funkcija sa položajem i potrebama pripadnika ranjivih grupa, kao ravnopravnih korisnika pravosuđa, te pružanja adekvatne pomoći i podrške u ostvarenju njihovih prava, tj. osiguranja jednakog pristupa pravdi.

 

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 570 ili mobilni telefon 061 131 785.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Zaključci telefonske sjednice VSTV-a BiH

03.04.2020.

Potrebne hitne dopune zakonâ o krivičnom postupku za realizaciju „on-line“ suđenja

(Sarajevo, 3. april 2020. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom telefonske sjednice koja je održana danas, 3. aprila 2020. godine, donio zaključke vezane za aktuelnu epidemiološku situaciju.

Tako je postojeću Odluku o režimu rada VSTV-a BiH povodom epidemiološke situacije u zemlji (Corona COVID -19) produžio do 27. aprila 2020. godine.

VSTV BiH je na današnjoj sjednici usvojio Inicijativu za dopune zakonâ o krivičnom postupku u cilju omogućavanja provođenja „on-line“ suđenja u neodložnim i hitnim predmetima u kojima postoji zdravstveni rizik za učesnike u postupku.

U proteklim danima VSTV BIH je iznašao tehničko rješenje koje omogućava provođenje „on-line“ suđenja i „on-line“ istražnih ročišta u kojima postoji zdravstveni rizik po učesnike postupka. S obzirom da trenutni pravni okvir zakonâ o krivičnom postupku onemogućava ovakve postupke, VSTV BiH je usvojio Inicijativu za dopune zakonâ u krivičnom postupku u BiH te predložio određene odredbe koje bi omogućile „on-line“ suđenja.

Inicijativu sa obrazloženjem i pravnim i tehničkim rješenjima, VSTV BiH  će dostaviti ministarstvima pravde na nivou BiH, Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH, kao ovlaštenim predlagačima dopuna zakonâ o krivičnom postupku.

Hitne dopune navedenih zakonâ (u nastavku teksta: ZKP) ogledaju se u tome da je potrebno stvoriti pravni osnov za uvođenje audio-video snimanja putem linka („on-line“ suđenja i provođenja radnji i postupaka) u svim procesnim situacijama u kojima je odredbama ZKP-a predviđeno prisustvo učesnika u postupku s obzirom da bi održavanje suđenja po sada važećim odredbama ZKP-a (neposredno prisustvo stranaka suđenju) predstavljalo ozbiljnu prijetnju i rizik za zdravstveno stanje svih učesnika.

U Inicijativi je naglašeno da je riječ o izuzetku koji bi se odnosio samo na navedene procesne situacije u periodu trajanja pandemije. Takođe je napomenuto da se pojam „audio-video snimanje“, odnosno „institut on-line“  odnosi i na postupanje tužilaštva u toku istrage i na postupanje suda u toku suđenja.

Članovi VSTV-a su tokom sjednice razmotrili i tehničke mogućnosti realizacije Inicijative o održavanju on-line suđenja, zaključivši da VSTV-a BiH posjeduje informaciono-komunikacione kapacitete koji mogu obezbijediti održavanje „on-line“ suđenja i provođenja radnji i postupaka.

Ista se nalazi na linku desno.

- kraj -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Izrada inicijative o održavanju on-line suđenja

31.03.2020.

(Sarajevo, 31. mart 2020. godine) – Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) obavještava javnost da je u VSTS-u BiH u toku izrada inicijative o održavanju on-line suđenja u predmetima u kojima je održavanje ročišta neodložno i nužno. VSTS BiH bi, u toku ove sedmice, trebao razmatrati  usvajanje inicijative za održavanje on-line suđenja u određenim sudskim predmetima u kojima bi održavanje ročišta sa neposrednim prisustvom stranaka, predstavljalo zdravstveni rizik po učesnike u postupku.

Za realizaciju on-line suđenja, pored tehničkih rješenja za koje VSTS već ima određene prijedloge, biće potrebne određene legislativne intervencije, te će VSTS BiH nadležnim organima preporučiti usvajanje određenih lex specialis propisa  kojima bi tako nešto bilo normativno omogućeno za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti prouzrokovanih COVID-19 virusom u BiH.


 - kraj -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Postupanje u krivičnim predmetima protiv zdravlja stanovništva apsolutni prioritet svih pravosudnih institucija u BiH

26.03.2020.


(Sarajevo, 26. mart 2020. godine) –Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) održalo je danas telefonsku sjednicu na kojoj su, između ostalog, razmotrena pitanja od važnosti za dalji rad pravosuđa u ovom periodu.

Vijeće je usvojilo zaključak o pokretanju Inicijative za donošenje interventnog Propisa o privremenim mjerama u pravosudnim organima u Bosni i Hercegovini za vrijeme stanja proglašenja nesreće. Nakon tehničkih korekcija teksta o kojem su članovi Vijeća raspravljali tokom telefonske sjednice, isti će biti dostupan javnosti.

Također, donesena je odluka da je postupanje u krivičnim predmetima protiv zdravlja stanovništva apsolutni prioritet svih pravosudnih institucija u BiH.

Nadalje, Vijeće je donijelo odluku o obustavljanju do daljnjeg, odnosno do obavještenja od strane VSTV-a BiH, postupka ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima u BiH za 2019. godinu, uključujući i postupak rješavanja prigovora na ocjenu rada i to na način da se smatra da rokovi za podnošenje, odnosno rješavanje po prigovorima, ne teku do dostavljanja pomenutog obavješenja pravosudnim institucijama od strane VSTV-a BiH.

Donesena je i odluka o produženju roka za dostavljanje finansijskih izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija za 2019. godinu do 30. juna 2020. godine, a o eventualnoj izmjeni ovog roka, odlučiće VSTV BiH posebnom odlukom.

Izvještaj sa sjednice VSTV-a BiH dostupan je u prilogu ovog saopštenja, kao i na web stranici VSTV-a BiH https://vstv.pravosudje.ba, uz napomenu da će relevantne odluke donesene tokom telefonske sjednice biti objavljene na web stranici u narednom periodu.

                                         -kraj -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Održana telefonska sjednica VSTV-a BiH

26.03.2020.

Postupanje u krivičnim predmetima protiv zdravlja stanovništva apsolutni prioritet svih pravosudnih institucija u BiH

(Sarajevo, 26. mart 2020. godine) –Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) održalo je danas telefonsku sjednicu na kojoj su, između ostalog, razmotrena pitanja od važnosti za dalji rad pravosuđa u ovom periodu.

Vijeće je usvojilo zaključak o pokretanju Inicijative za donošenje interventnog Propisa o privremenim mjerama u pravosudnim organima u Bosni i Hercegovini za vrijeme stanja proglašenja nesreće. Nakon tehničkih korekcija teksta o kojem su članovi Vijeća raspravljali tokom telefonske sjednice, isti će biti dostupan javnosti.

Također, donesena je odluka da je postupanje u krivičnim predmetima protiv zdravlja stanovništva apsolutni prioritet svih pravosudnih institucija u BiH.

Nadalje, Vijeće je donijelo odluku o obustavljanju do daljnjeg, odnosno do obavještenja od strane VSTV-a BiH, postupka ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima u BiH za 2019. godinu, uključujući i postupak rješavanja prigovora na ocjenu rada i to na način da se smatra da rokovi za podnošenje, odnosno rješavanje po prigovorima, ne teku do dostavljanja pomenutog obavješenja pravosudnim institucijama od strane VSTV-a BiH.

Donesena je i odluka o produženju roka za dostavljanje finansijskih izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija za 2019. godinu do 30. juna 2020. godine, a o eventualnoj izmjeni ovog roka, odlučiće VSTV BiH posebnom odlukom.

Izvještaj sa sjednice VSTV-a BiH dostupan je u prilogu ovog saopštenja, kao i na web stranici VSTV-a BiH https://vstv.pravosudje.ba, uz napomenu da će relevantne odluke donesene tokom telefonske sjednice biti objavljene na web stranici u narednom periodu.

                                                  -kraj -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

IN MEMORIAM, NEDO JANKOVIĆ

24.03.2020.


Sa žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je Nedo Janković, uvaženi sudija Općinskog suda u Bihaću, preminuo 23.03.2020. godine u Banja Luci. 

Povodom nenadoknadivog gubitka porodici Janković i svim kolegama i prijateljima uvaženog sudije Jankovića, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija, članovi Predsjedništva i direktor Sekretarijata VSTV-a BiH zajedno sa uposlenicima, izražavaju duboko saučešće.  

Nedo Janković je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1983. godine. Pravosudni ispit položio je 1998. godine.

Poslovnu karijeru je počeo 1983. godine kao samostalni referent za zastupanje predstavništva RO „Trgovina-Borac“ Travnik, te 1988. godine karijeru nastavio kao šef službe interne kontrole preduzeća D.O.O „Trgovina-Borac“ Travnik.

Pravosudnu karijeru započeo je kao sudija za prekršaje u Sudu za prekršaje Gradiška 1996. godine, nakon čega je od 2006. godine imenovan za sudiju Općinskog suda u Bihaću.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Preporuke VSTV-a BiH pravosudnoj zajednici povodom epidemološke situacije u zemlji

15.03.2020.

(Sarajevo, 15. mart 2020. godine) – Povodom novonastale epidemiološke situacije u zemlji uzrokovane virusom COVID 19, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) je 15. marta 2020. godine održalo telefonsku sjednicu na kojoj su donesene preporuke za predsjednike sudova i glavne tužioce u vezi sa organizacijom rada, kao i za VSTV BiH i njegova operativna tijela.

Preporuke predsjednicima sudova i glavnim tužiocima o postupanju povodom epidemiološke situacije u zemlji su sljedeće:
  • Obavezno je poštivanje uputa i odluka nadležnih kriznih štabova za sve uposlene u pravosudnim institucijama; 
  • Potrebno je razmotriti mogućnost otkazivanja zakazanih ročišta (sudskih i tužilačkih) u razdoblju od 16. marta do 3. aprila 2020. godine, izuzev onih ročišta za koja je zakonom propisano da su hitna ili neodložna, te da o tome hitno obavijeste sve učesnike u postupku;
  • Potrebno je razmotriti mogućnost organizovanja rada u institucijama u mjeri koja osigurava nesmetan rad i zaštitu zaposlenih; 
U cilju zaštite vlastitog, ali i zdravlja svih osoba sa kojima dolaze u kontakt, VSTV BiH sugerira svim nosiocima pravosudnih funkcija i zaposlenim u pravosudnim institucijama da se dosljedno i odgovorno pridržavaju odluka predsjednika sudova i glavnih tužilaca.

U pogledu daljeg rada VSTV-a BiH, Vijeće je uspostavilo mehanizam praćenja situacije te ažurnog odlučivanja o svim relevantnim pitanjima koja se odnose na efikasan i nesmetan rad pravosuđa. 

Donesena je Odluka o režimu rada VSTV-a BiH u kojoj se navodi da će VSTV BiH organizovati rad u skladu sa uputama i odlukama nadležnih organa javne vlasti i kriznih štabova. Odlučeno je da se odgađaju svi sastanci stalnih komisija i drugih radnih tijela VSTV-a BiH čije je održavanje planirano u periodu do 3. aprila 2020. godine. Također, odlučeno je da se odgađaju zakazana disciplinska ročišta, testiranja kandidata i razgovori sa kandidatima čije je održavanje planirano u navedenom periodu. O nastavku rada u punom kapacitetu Vijeće će odlučiti naknadno, posebnom odlukom.

- kraj  -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Suspendirana dodatna sutkinja Općinskog suda u Zenici

13.03.2020.

Prvostepena disciplinska komisija VSTV-a BiH je donijela odluku da se Melisa Kovačević, dodatna sutkinja Općinskog suda u Zenici, privremeno udaljava od vršenja dužnosti, i to od 13.03.2020. godine kao dana donošenja ove odluke do okončanja istrage koja je pokrenuta Naredbom o provođenju istrage Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.

Žalba ne odlaže izvršenje odluke o privremenom udaljenju Melise Kovačević od vršenja dužnosti dodatne sutkinje Općinskog suda u Zenici.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Održana prva obuka za voditelje intervizije

11.03.2020.

Otvorenom i konstruktivnom komunikacijom do boljih radnih rezultata

(Sarajevo, 11.3.2020. godine) - Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je, u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH održalo prvu radionicu za voditelje intervizije.

Radionica ima za cilj unaprijediti kulturu komunikacije u pravosudnim institucijama na način da promovira otvoren i konstruktivan dijalog, zasnovan na argumentima, uz puno poštivanje ličnosti sagovornika. Fokusiranjem na zajedničko rješavanje problema, jača se timski rad, što u konačnici dovodi do rasta produktivnosti i kvaliteta rada u radnoj sredini.

Intervizija je inovativna metoda strukturiranog razgovora među kolegama, lišenog odnosa hijerarhije, kojom se rješava određeni problem. Podrazumijeva raščlanjivanje problema na način da učesnici intervizije postave što veći broj otvorenih pitanja, kojim unose različite perspektive posmatranja problema. Posljednji korak podrazumijeva predlaganje dijapazona rješenja, što olakšava krajnju reakciju osobe koja je delegirala problem u cilju njegovog krajnjeg rješavanja.  

Polaznici radionice su imali priliku naučiti nešto više o ovom metodu, pravilima pružanja i prihvatanja povratnih komentara o postupanju (feedback) i praktično primijeniti interviziju na primjerima iz prakse.

Edukatori na radionici bili su Svjetlana Milišić – Veličkovski, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH i Adi Isaković, sudija Općinskog suda u Sarajevu.

Obuka je održana 9.3.2020. godine u Sarajevu, u okviru Projekta unapređenja kvaliteta pravosuđa, finansiranog od strane Vlade Kraljevine Norveške, kojeg provodi VSTV BiH u saradnji sa Sudskom administracijom Norveške i Sudskim vijećem Nizozemske.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh